Podle současné legislativy může být autovrak převzat pouze do zařízení, které má k přejímce a ke zpracování autovraků oprávnění schválené příslušným Krajským úřadem, a které je zapojeno do informačního systému sledování toku autovraků MA ISOH. Za takové zařízení se považuje právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání  v oboru opravy a servis motorových vozidel v  souladu se zákonem 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Autovrakem se myslí úplné i neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích a stalo se odpadem. Likvidace automobilů není v žádném případě nic jednoduchého. Automobily jsou složeny z množství různých materiálů, od plastů přes železo, barevné kovy až po chemické sloučeniny. Z toho důvodu se autovraky řadí mezi specifické druhy nebezpečného odpadu, které podléhají zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Při odevzdání autovraku do některé z provozoven je společnost povinna vydat majiteli autovraku v souladu s vyhláškou 352/2008 Sb. Protokol o převzetí autovraků, který je následně odeslán do informačního systému toku vybraných autovraků.